ВВЕРХ
Головна → Інформаційні посилання →

Вибіркові дисципліни


Група КТ-21, КА-21

Комп'ютерна графіка

Дисципліна спрямована на глибоке вивчення можливостей для використання растрової, векторної графіки, способів обробки зображень засобами відповідних графічних редакторів. Розглядаються основні програми, що використовуються у комп’ютерній графіці таких як CorelDraw 11, Adobe Illustrator CS4,Autodesk Autosketh 10.

Детальніше...

Комп'ютерне моделювання

Дисципліна спрямована на засвоєння студентом комплексу теоретичних і практичних знань з комп’ютерного моделювання, необхідних для ефективного створення якісних інформаційних та графічних продуктів; навчити студентів створювати зовнішню форму інформаційних продуктів, яка б найповніше відповідала змістовому наповненню, розробляти графічну концепцію, застосовувати графічні прийоми й композиційні закони.

Детальніше...

Математичні основи комп'ютерної графіки

Дисципліна спрямована на формування у майбутніх фахівців знань і володінь використання сучасних математично -комп’ютерних графічних технологій, їх можливостей по створенню, обробці різних видів зображень. Завдання дисципліни визначаються змістом і специфікою її предмета і складаються в глибокому вивченні можливостей для використання фрактальної графіки як засобами відповідних графічних редакторів, так і засобами візуальних мов програмування.

Детальніше...


Теорія інформації

Дисципліна спрямована на набуття знань про основні положення теорії інформації стосовно інформаційних процесів, що мають місце в сучасних комп’ютерах і комп’ютерних системах, та про кількісні закономірності, пов’язані з отриманням, передачею, обробкою та зберіганням інформації..

Детальніше...

Кодування інформації

Дисципліна спрямована надати знання про базові положення теорії кодування повідомлень та джерел інформації, що мають місце в сучасних інформаційних системах, та про основні методи отримання, передачі, обробки та зберіганням інформації

Детальніше...

Джерела та канали інформаці

Дисципліна спрямована на надати знання про основні елементи теорії джерел інформації та каналів зв’язку, що використовуються в сучасних комп’ютеризованих засобах автоматизації, та про кількісні закономірності, пов’язані з отриманням, передачею, обробкою та зберіганням інформації..

Детальніше...


Групи КТ-21

Дискретна математика

Дисципліна спрямована на формування базових знань в області дискретної математики та уміння їх застосовувати в науково-дослідній і професійній діяльності, здобуття ґрунтовної математичної підготовки та розвиток вміння її використання при створенні та дослідженні математичних та програмних моделей обчислювальних й інформаційних процесів, пов'язаних з функціонуванням об'єктів професійної діяльності.

Детальніше...

Математична логіка

Дисципліна спрямована на формування базових знань в області математичної логіки та уміння їх застосовувати в науково-дослідній і професійній діяльності, розвиток практичних навичок щодо ефективної програмно-апаратної реалізації розв’язання різноманітних задач в області інформаційних систем і технологій з використанням елементів математичної логіки.

Детальніше...

Спецпідрозділи математики

Дисципліна спрямована на формування базових знань в області фундаментальної та прикладної математики та уміння їх застосовувати в науково-дослідній і професійній діяльності, розвиток здатності до аналізу та синтезу науково-технічної, природничо-наукової та загальнонаукової інформації, здобуття ґрунтовної математичної підготовки для використання математичного апарату при розв’язанні прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій.

Детальніше...


Група КТ-21

Автоматизований електропривід

Метою вивчення дисципліни є формуванні знань в галузі сучасного автоматизованого електроприводу; сучасних методів і схем автоматичного регулювання електродвигунів постійного і змінного струму; сучасних тенденцій розвитку електроприводу на новій елементній базі; математичного опису і аналізу режимів роботи; методик розрахунку електричних і техніко-економічних показників та проектування, що забезпечують високу надійність.

Детальніше...

Основи системного аналізу

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи системного аналізу» є навчання студентів системного сприйняття подальших дисциплін навчального плану, а також суміжних напрямів і спеціальностей підготовки; надати студентам знання з методології системного підходу і навички застосування системних уявлень при вирішенні задач аналізу і синтезу різноманітних, у тому числі, великих технічних (людино- машинних) систем.

Детальніше...


Група КТ-31, КТ-31

Програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій

У дисципліні розглядаються мови програмування та засоби їх реалізації, які використовуються при здійсненні контролю та керуванням технологічним обладнанням. Викладені принципи побудови систем управління на основі ЕОМ, типові алгоритмі та розробки програмно-математичного забезпечення систем.

Детальніше...

Типові технологічні об'єкти і процеси автоматизованого виробництва

Метою вивчення дисципліни “Типові технологічні процеси і об’єкти автоматизованих виробництв” є надати майбутньому фахівцеві достатнє уявлення про типові технологічні процеси виготовлення деталей і механізмів в різних галузях народного господарства.

Детальніше...

Комп'ютерно-інтегровані технології

Метою вивчення дисципліни є засвоєння принципів побудови систем управління виробництвом на основі ЕОМ, функціональне наповнення яких не пов’язане з технічною реалізацією конкретних систем; розкриття типових зв’язків задач керування з архітектурою систем керування; засвоєння типових алгоритмів та принципів розробки програмно-математичного забезпечення систем; вивчення проблемно-орієнтованих мов програмування систем управління..

Детальніше...

Основи автоматизації і технологічні основи виробництва

Метою вивчення дисципліни «Основи автоматизації та технологічні основи виробництва» є формування знань, вмінь та навичок, необхідних для раціонального використання сучасних автоматизованих систем в повсякденній практиці економічних, виробничих та керівних процесів на виробництві.

Детальніше...


Група КТ-41, КА-31

Автоматизовані системи керування технологічними процесами

Метою вивчення дисципліни «Автоматизовані системи керування технологічними процесами» є навчити студентів використовувати основні технології, що використовуються в сучасному автоматизованому виробництві, використовувати нові матеріали для автоматизованого виробництва, використовувати принципи реалізації та побудови промислових мереж та автоматизованих систем керування технологічними процесами на базі систем Transparent factory, вивчити передові напрямки розвитку автоматизованого виробництва, сучасних методів організації виробництва.

Детальніше...

Комп'ютерні мережі

Розглядаються основні питання класифікації та стандартизації комп’ютерних мереж, види середовищ передачі даних, топології та технології мереж канального рівня, фізична та логічна адресація в комп’ютерних мережах, протоколи мережевого та транспортного рівня, мережеве обладнання, що використовується на різних рівнях OSI моделі, основи комутації та маршрутизації інформації, наведено призначення рівнів стеку протоколів ТСР/ІР та описано основні протоколи прикладного рівня. Здійснення практичної підготовки в області вибору і застосування мережевого обладнання для побудови комп’ютерних мереж.

Детальніше...

Операційні системи

Розглядаються основні питання будови сучасних мережевих операційних систем, методи мультипрограмування в системах пакетної обробки та в системах розподілу часу, способи планування процесів та потоків, виконання переривань та системні виклики, методи управління пам’яттю, стопінг та віртуальна пам’ять, методи міжмережевої взаємодії, отримання практичної підготовки в області вибору і застосування мережевих операційних систем для задач автоматизації обробки інформації та управління.

Детальніше...

Програмування систем реального часу

Метою вивчення дисципліни є Формування у студентів знань про основні характеристики і принципи побудови операційних систем реального часу, а також створення зв’язку мікропроцесорних систем з технологічними об’єктами в реальному часі.

Детальніше...


Група КТм-51

Комплексна безпека інформаційних мережевих систем

У дисципліні розглядаються принципи побудови систем захисту інформації, застосування механізмів захисту інформації, що засновані на використанні алгоритмів традиційної (симетричної) криптографії, криптографії з відкритим ключем, МАС-кодів і гешфункцій для забезпечення автентичності, цілісності та конфіденційності інформації в інформаційних системах.

Детальніше...

Захист інформації в інформаційних системах

Дисципліна дозволяє опанувати сучасні концепції і принципи інформаційної безпеки в інформаційних мережевих системах, засвоєння їх функціональних можливостей та методів побудови систем захисту, оволодіння необхідними прийомами та практичними навиками при налаштуванні та конфігуруванні сучасного мережевого обладнання.

Детальніше...

Технології захисту інформації

У дисципліні розглядаються снови захисту інформації та життєвий цикл розробки систем безпеки. Національні й міжнародні стандарти криптографічного захисту інформації в ІС. Криптографічні механізми захисту інформації в інформаційних системах. Комплексні системи захисту в корпоративних ІС. Забезпечення автентичності, цілісності та конфіденційності інформації в інформаційних системах.

Детальніше...


Програмне забезпечення інтелектуальних систем

Дисципліна дозволяє опанувати сферу таких понять як: системи розуміння природної мови. Системи переробки візуальної інформації. Представлення знань в інтелектуальних система. Автоматизовані системи розпізнавання образів. Експертні системи. Нечітка логіка та штучні нейронні мережі. Генетичні алгоритми. Агентні системи.

Детальніше...

Інтелектуальні технології та їх забезпечення

Дисципліна спрямована на вивчення теоретичних основ і методів створення та застосування на практиці сучасних інтелектуальних технологій. Ознайомлення із основними програмними та апаратними засобами, котрі забезпечують функціонування інтелектуальних технологій.

Детальніше...

Системи обчислювального інтелекту

Дисципліна спрямована на вивчення принципів та методів застосування існуючих інтелектуальних технологій; вивчення сучасних питань теорії та практики систем штучного інтелекту; вивчення основних напрямків розвитку інтелектуальних систем; дослідження методів і розробки систем, що забезпечують реалізацію процесу спілкування людини з комп’ютером на природній мові;

Детальніше...


Інтернет – технології у інформаційних ресурсах

У дисципліні розглядається використання мережевих технологій: технологій сховищ даних; Web-технологій, комп’ютерна телефонія, дата-центри. Надання клієнтам мереж послуг програмним забезпеченням та послуг, пов’язаних із роботою в Internet: розробка інформаційних систем та окремих програмних продуктів, дизайн Web-сторінок, їх підтримку та супровід.

Детальніше...

Web програмування

У Дисципліні розглядаються призначення та функції програмного забезпечення пакету РНР та окремих його складових систем; основи програмування мови РНР при створенні динамічних WEB-сайтів; інтерпретатор РНР та СКБД mySQL.

Детальніше...

Web дизайн

Основним завданням дисципліни є ознайомлення за напрямком Web технологій. Мова гіпертекстової розмітки HTML. Каскадні таблиці стилів. Синтаксис мови програмування PHP. Основні функції та обробка запитів в PHP. Web редактори для оформлення сайтів. Використання flash технології та анімації.

Детальніше...